Áldás, békesség!

Kedves – iskolánk iránt érdeklődő– Szülők, Gyerekek! 

A Kálvin János Református Általános Iskola pedagógusai és tanulói nevében fogadják jó szívvel szeretetteljes köszöntésünket Jakab 1, 17 versével:

„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való”.

Iskolánkban ezt a bizonyosságot naponta tapasztaljuk.

Tudjuk, hogy a szülők helyzete nem könnyű, mikor iskolát kell választaniuk gyermeküknek, mivel szeretnék, hogy a legjobb neveltetésben és oktatásban részesüljenek.

Döntésükben talán segíthetünk azzal, hogy az ismertetőnk által figyelmükbe ajánljuk iskolánkat, a 2001-ben indult, egyházi fenntartású Kálvin János Református Általános Iskolát.

Sokak számára már biztosan ismertek azok az értékek, amelyekkel iskolánk rendelkezik.

„Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg…” - valljuk Pál apostol figyelmeztetésével iskolánk feladatát tekintve. Új közegben, megújult módszerekkel adjuk azt a többletet, amit egy református iskola jelent az oktatáson felül.

Tanítványainkat az evangéliumi hit és erkölcs szellemében neveljük. Tevékenységünk minden szintjén a szeretet és az összetartozás légkörének kialakításán munkálkodunk. A szülői házzal együttműködve, a keresztyén értékek átadásával nevelünk.

Oktatási feladatainkat életkori sajátosságokhoz és egyéni adottságokhoz illesztett korszerű ismeretanyag közlésével, magyar és református kultúrkincsünk örök értékeinek tanításával valósítjuk meg.

Iskolánk identitását nem a hittanórák adják, hanem az egész napra kiterjedő, a gyermek személyiségét és tálentumát szem előtt tartó nevelő - oktatómunka.

A város zaklatott életvitele gyermekeink lelkivilágára jelentősen hat. Ezt igyekszünk ellensúlyozni a Biblia melletti reggeli beszélgetésekkel.

Az 1. osztályban legfontosabb feladatunk az iskolába belépő gyermekek zökkenőmentes beilleszkedésének segítése, biztonságérzetük, tanítóik iránti bizalmuk és a tanulási kedv kialakítása, a tanulói kudarcok elkerülése.

Jól felszerelt iskolánkban, korszerű oktatással a gyermekek életkori sajátosságait és egyéni képességeit figyelembe véve törekszünk a gyermeki személyiség komplex fejlesztésére, a biztos tudás kialakítására.

Fontosnak tartjuk a differenciált tanulásszervezést és a tanulókkal való egyéni foglalkozást, így oktatásunkban helyet kap a tehetséggondozás és a felzárkóztatás.

Ezt segíti az alsó tagozaton folyó sajátos egész napos oktatási forma, felső tagozaton a tanulószoba.

Pedagógiai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a magyar, a matematika a számítástechnika és az idegen nyelv ( angol) tanítására, melyet magasabb óraszámmal és csoportbontással valósítunk meg.

Felső tagozatos osztályainkban célunk az alapkészségek megszilárdítása, a pozitív motivációra épülő önálló tanulási szokások, önműveléshez szükséges képességek kifejlesztése, megerősítése.

Színvonalas oktatómunkánkhoz a szükséges eszközöket mennyiségben és minőségben folyamatosan bővítjük.

A hit és a tudás harmóniájában tanulhatnak felső tagozatosaink

- második idegen nyelvet ( német )

- egyházi éneket.

Részt vehetnek középiskolai felkészítőkön, különböző sportkörökön. Tanítványaink egyéni képességeire való tekintettel nyújtunk felkészítést pályaválasztásra.

„ Kezeink munkáját tedd maradandóvá” ( Zsolt.90,17)

Eddigi munkánk eredményességét bizonyítják a városi és országos versenyeken elért eredményeink is, így joggal bízhatunk abban, hogy a diákjaink megfelelő alapokkal, felkészültséggel folytathatják tanulmányaikat a középiskolákban.

Bízunk abban, hogy a nálunk szerzett tudás, lelki békesség, szemlélet és eligazodási képesség diákjainkat sikeresen szolgálják majd az életük mindennapjaiban.

Iskolánkat azoknak a mátészalkai és környékbeli szülőknek ajánljuk, akik azonosulni tudnak intézményünk szellemiségével, nevelési és oktatási célkitűzéseinkkel, így tehát nyílt bármely felekezetű családok számára.

Az óraközi szünetek és a szabadidő kulturált eltöltését segíti az udvaron kialakított korszerű játszótér.

Tanulóink érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a következő foglalkozások közül:

- számítástechnika tanulása

- úszásoktatás

- néptánc tanulása

- énekkar

- sportolás – „foci-suli”

- modellezés

- báb- és színjátszó-kör

-„Biztos Szikla Klub”- fiatalok önismeret-fejlesztő klubja

Évek óta sikeresen szervezünk többnapos erdei iskolát.

Baktiné Illés Éva

igazgató